İŞ ETİĞİ, DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK KURUL

Art Yayıncılık Grubu’na bağlı tüm markalar, holding yayın ilkeleri, ülke çıkarları ve kamu yararını gözeterek faaliyet gösterirler.

Art Yayıncılık Grubu çalışanları tüm faaliyetlerinde aşağıdaki etik kurallar doğrultusunda hareket eder:

• Yasalara saygılı olmak,
• Toplumsal değerleri ve demokratik,çağdaş bakış açısını benimsemek,
• Doğru ve tarafsız yayın yapmak, fikir çeşitliliğine açık olmak
• Editoryal dürüstlük ve bağımsızlık,
• İnsana değer vermek; kişilerin mahremiyetine, itibarına ve haklarına saygılı olmak,
• Yasalara ve etik kurallara uygun rekabet etmek, haksız rekabetten kaçınmak,
• Çevreye ve insan sağlığına duyarlı olmak.

Amaç

Art Yayıncılık Grubu Etik Kurul ve Kurallarının temel amacı;
AYG bünyesinde etik kültürü geliştirmek, etik kuralların tüm çalışanlarca benimsenmesini ve tüm iş süreçlerinde uygulanmasını sağlamaktır.

Yöntem

Etik Kurallar, Art Yayıncılık Grubu yönetimi(1), çalışanları(2) ve AYG ile ilişkide olan 3. şahıslar(3) arsındaki ilişkileri düzenler.

(1)Art Yayıncılık Grubu Yönetimi

Art Yayıncılık Grubu Yönetimi, Etik Kurallar çerçevesinde hareket etmek ve bu kuralları çalışanlara aktarmakla sorumludur.

Yöneticiler;
– Çalışma anlayışları ve etik değerlere uymalarıyla çalışanlarına örnek olurlar.
– Çalışanlar için güvenilir, kaliteli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratırlar.
– Çalışanlarının özel hayatlarına saygı gösterirler.
– Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmazlar.
– Çalışanların karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayacak çalışma ortamı yaratırlar.
– Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarlar.

(2)Art Yayıncılık Grubu Çalışanları

Art Yayıncılık Grubu çalışanları, yönetim tarafından belirlenen etik kurallara uymak ve bunları tüm iş süreçlerinde uygulamakla yükümlüdürler.

Çalışanlar;
– Yayın politikalarına uyarlar.
– Holding hedeflerine ulaşılması için çalışırlar.
– AYG’nin bağlı olduğu Ciner Grubu ve diğer şirketlerinin adını ve saygınlığı korurlar.
– AYG kaynaklarını, adını, kimliğini ve faaliyetlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanamazlar.
– Tüm şirket bilgilerini gizli tutmak; bu bilgileri yalnızca iş amaçlı ve şirket çıkarı için kullanmakla yükümlüdürler.
– İş huzuru, güveni ve verimliliğini bozan tutum ve davranışlar içinde bulunmazlar.

(3)3.Şahıslar

AYG yönetimi ve çalışanları, üçüncü şahıslarla ilişkilerde etik kurallara uymakla yükümlüdürler.

Üçüncü şahıslarla ilişkilerde yönetici ve çalışanlar;

– İş ahlakına ve yasalara uygun hareket ederler.
– Müşteri memnuniyeti odaklı ve onlarla etkileşim içersinde, proaktif bir yayın anlayışını benimserler.
– Müşterilerine karşı hesap verir, müşterileriyle ilişkilerinde adil ve açık davranarak, bu yükümlülüğü yerine getirirler.
– Çevre ve toplum sağlığına zararlı faaliyet gösteren üçüncü şahıslarla ilişki kurmazlar.

Etik Kurallara Aykırılıkların Çözümlenmesi ve Etik Kurul

Art Yayıncılık Grubu etik kurallarına ve yayın ilkelerine bağlı kalınmadığı takdirde doğacak problemlerin çözümünde Etik Kurul devreye girer.

Etik Kurul’un görevi; Art Yayıncılık Grubu’na bağlı tüm markaların,
ülke çıkarları ve grubun yayın ilkeleri gözetilerek yayın yaptığını,
kurum kimliğine uyumlu faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek ve gelen şikâyet ve yorumları değerlendirmek.