11b_b93d3

Türkiye Anksiyete Cumhuriyeti – Mutlu Tönbekici ( GazeteVatan )

Psikeart Dergisi’nin Aral?k say?s?n?n konusu “Anksiyete”.
Nedir anksiyete? ?öyle anlatm?? California Üniversitesi Psikiyatri bölüm ba?kan? Prof. Dr. David Baron:

“Kendimi endi?eli hissediyorum, shop diye ifade etti?imiz bir ruh hali de olabilir, physician anksiyete bozuklu?u gibi psikiyatrik bir bozukluk da olabilir. Bu terim hem psikiyatrik bir bozuklu?a hem de sadece kayg?l? hissetmeyi tan?mlamak için kullan?l?yor. Her iki durumda huzursuz, illness endi?eli, yorgun, hassas, gergin hissetmek; uyku ve i?tah problemleri gibi benzer temel belirtiler ortaya ç?k?yor. Buna ra?men asl?nda birbirlerinden çok farkl?lar. Nas?l ülser hastal???yla a??r? baharatl? yemekten kaynaklanan mide rahats?zl??? ayn? de?ilse, anksiyete bozuklu?u tan?s? ve tedavisi de farkl?d?r. Tedavi edilmemi? anksiyete bozuklu?u ki?iye sürekli kayg?l? hissetmesinin ötesinde zararlar verebilir. Ara?t?rmalar tedavi edilmeyen anksiyete bozuklu?unun ba????kl?k sistemimizi etkiledi?ini, bunun da her türlü fiziksel hastal??a kar?? bizi korumas?z b?rakt???n? gösteriyor.”

***

Benim gördü?üm kadar?yla “kayg?l?” olma hali çok yayg?n bir “Türkiyeli” olma hali. ?u s?ralar kimin hat?r?n? sorsam herkeste bir “ne olacak bu i?lerin sonu?” a??rl??? var. Yüzler as?k, umutlar, hayaller (Mehmet Metiner hariç!) sönmü?, gelecek kayg?lar? alm?? ba??n? gitmi? halde…

Geriye, kendi geçmi?imde bakt?m. Kayg?l? hissetmedi?im tek bir an?m var m?yd? acaba diye… Okuldayken pek bir ?ey umurumda de?ildi ama i?e girdikten sonra tek bir günüm yok ki “at?lma” korkusu ya?amam?? olay?m… 20 y?l geçti aradan ben hâlâ ayn? ben! Dü?ünsenize 2 y?l sonra emekli olabilece?im! Bir nebze olsun azalmaz m? insanda bu kayg??

Niye böyle? Tamam, diyelim ruh hastas?y?m ama tek suçlu ruh hastal???m m?d?r? Bu bir günü bir gününe uymayan bu memlekette “kayg?s?z” olmak akl? ba??nda bir insan için mümkün müdür?

Benim kendimden ö?rendi?im ?u: “Kayg?” azalm?yor ama y?llar içinde insan B planlar? yapmay? ö?reniyor. Ve o bitmek bilmeyen kayg?lar? insan ancak B, hatta C planlar?yla azaltabiliyor. “O olmazsa bunu yapar?m” demesini ö?renmek ne büyük bir a?amad?r…

***

Dergiden çok ?ahane yeni ?eyler ö?rendim…

“Panik” kelimesi Pan’dan geliyormu?. Yunanca “panikon” veya “panikos” yani “Pan’dan gelen”, “Pan’a ait”, “Pan ile ilgili”, “Pan’?n neden” oldu?u anlam?n? ta??yormu?.

Peki kim bu Pan? Antik Yunan mitolojisinde teke tanr?s?. Alt taraf? keçi, üst taraf? çok çirkin bir insan erke?i olan tuhaf bir orman yarat???. Panflütünden bilirsiniz. Tecavüz etmeye kalkt??? (zira o kadar çirkin ki kimse r?zas?yla onunla beraber olmuyor) peri k?zlar?ndan biri kendinden vazgeçip kendini bir kam??l??a dönü?türünce Pan da h?rslan?p bu kam??lardan bir flüt yapar kendine… Bir çe?it intikam da denilebilir.

Ormanlarda aniden belirdi?i için “bilinemezin tanr?s?” kabul edilmi?. Beklenmedik bir anda ortaya ç?kan, aç?klanamayan yo?un korku ve bunalt? ataklar?n?n nedeni Pan denmi?. Panik atak da onun bu yüzy?ldaki karde?i herhalde! Veya “afakanlar bast?”n?n yeni ad?…

Panik ataklar?n temelinde de kayg? var. Kayg?n?n kabard??? yerde patl?yor. Fakat en hazin taraf ?u: ?nsan?n, panik atakl? olup olmayaca?? ilk 10 aya ba?l?! ?lk 10 ayda mutlak güven duygusu sa?lanamazsa ki?ide hayat boyu yaln?z kalamama durumu has?l oluyor. Ve bu da panik ataklara neden olabiliyor.

***

Böyle “ilk 10 ay çok de?erli…” “ilk alt? ay çok mühim..” “ilk 4 ay alt?n…” laflar?n? duydukça, kimsesiz bir çocu?u büyüten biri olarak tuhaf oluyorum. Bir insan?n ömür boyu çekece?i s?k?nt?lar bu kadar m? ebeveynine ba?l?d?r? Ufac?k bir ihmal, al sana panik atakl? bir kad?n!

Pat pat çocuk yapanlar, umar?m ne büyük bir sorumluluk ald???n?z?n fark?ndas?n?zd?r…

?yi pazarlar diyerek rutin kayg?lar?ma çekiliyorum…

Kaynak : http://haber.gazetevatan.com/turkiye-anksiyete-cumhuriyeti/599935/4/yazarlar

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :