I. SÖMESTR E??T?M:TEMEL RUH SA?LI?ISÜRE: 17 KASIM 2012 – 9 ?UBAT 2013 (120 SAAT)

KAYIT: 1 EK?M – 31 EK?M 2012

YER: ?TÜ VAKFI MAÇKA SOSYAL TES?SLER? / TUZLA TOPLANTI SALONU

TE?V?K?YE – ?STANBUL

Mesleki alandaki yenilikleri aktaran, capsule uygulama becerileri kazand?ran akademik bir programla yeterlilik sertifikas? verilecektir.
Dersler akademik derecelere sahip uzmanlar taraf?ndan yürütülecektir. 2 sömestrden olu?maktad?r.
Kat?l?mc?lar?n uygulaman?n de?erlendirilmesine dayal? ba?ar?s?n?n, bir sertifika ile belgelendirilmesi amaçlanmaktad?r.

Amaçlar;
• Türkiye’de hasta tan? ve tedavisinde olu?an sorunlar? en aza indirmek.
• Ruhsal sorunlarla u?ra?an ki?ilerin alanlar?yla ilgili konularda en üst düzeyde bilgi birikimine ula?mas?n? sa?lamak.
• Psikoloji ve psikiyatri alan?nda dünyada gerçekle?en yeniliklerin anla??lmas?n? ve uygulamas?n? kolayla?t?rmak.
• Kat?l?mc?lara ruhsal hastal?klar?n tan? ve tedavisinde yetkinlik kazand?rmak.
• Ba?ar?s? kan?tlanm?? testler ve tan? yöntemlerinin uygulan?rl???n? artt?rmak.

Beklenen Sonuçlar;
• Alanlar?ndaki son yeniliklere hakim uzmanlar yeti?tirmek.
• Ruh sa?l??? alan?nda çal??anlara farkl? bak?? aç?lar? kazand?rabilmek.
• Her y?l 100 uzmana ula?arak e?itim say?s?n? artt?rmak.
• Hasta tedavilerinde etkin sonuçlara ula?mak.

Zorunlu Dersler

1) Ruhsal Görü?me Teknikleri, Ruhsal Muayene Ve Semiyoloji (4 Kredi – 10 Saat)
Prof Dr. Cengiz K?l?ç

2) Merkezi Sinir Sistemi Ve Ruh Sa?l??? (4 Kredi – 10 Saat)
Nöroanatomi (2 Saat)
Nörofizyoloji (2 Saat)

Prof.Dr. Ümit Tural

Psikofarmokoloji (6 Saat)
Prof. Dr Emin Önder

3) S?n?fland?rma Sistemleri Ve Ruhsal Bozukluklar?n Klini?i (4 Kredi – 32 Saat)
S?n?fland?rma Sistemleri (6 Saat)
Prof. Dr. Cengiz K?l?ç

Anksiyete Bozukluklar? Ve Somatoform Bozukluklar (6 Saat)
Prof. Dr. Peyman Gökalp

Duygudurum Bozukluklar? (4 Saat)
Doç. Dr. Timuçin Oral

Psikotik Bozukluklar (4 Saat)
Doç. Dr. Levent Mete

Ba??ml?l?k Sendromu (4 Saat)
Prof. Dr. Kültegin Ögel

Mental Retardasyon Otizm, Dehab (4 Saat)
Prof. Dr. Emine K?l?ç

Yeme Bozukluklar? Ve Kognitif Bozukluklar (2 Saat)
Doç. Dr. Asl?han Polat

Cinsel ??lev Bozukluklar? (2 Saat)
Prof. Dr. Cem ?ncesu

4) Psiko / Fizyopatoloji (4 Kredi – 16 Saat)
Geli?imsel (4 Saat)
Prof Dr. Emine K?l?ç

Psikiyatrik Bozukluklar (12 Saat)
Prof. Dr Cengiz K?l?ç

Seçmeli Dersler

1) Epidemiyoloji Ve Ara?t?rma Yöntemleri (2 Kredi – 18 Saat)
Prof. Dr. Cengiz K?l?ç
Prof. Dr. Ümit Tural

2) Antropoloji, Kültür Ve Ruh Sa?l??? (2 Kredi – 16 Saat)
Prof. Dr. Kemal Sayar

3) Küçük Grup Etkile?imleri (2 Kredi – 18 Saat)
Prof. Dr. Bülent Co?kun

 

II. SÖMETR

E??T?M: TEMEL RUH SA?LI?I

SÜRE: 09 ?UBAT 2013 – 09 HAZ?RAN 2013 (210 SAAT)

KAYIT: 01 OCAK – 01 ?UBAT 2013

YER: ?TÜ VAKFI MAÇKA SOSYAL TES?SLER? / TUZLA TOPLANTI SALONU

TE?V?K?YE – ?STANBUL

Program I: Psikolojik De?erlerndirme Ve Ölçekler (156 Saat)

1) Zekâ Geli?im Testleri (12 Saat)
Genel Bilgiler
0-6 Ve 6-16 Ya? Grubunda Kullan?lan Psikolojik Testler

Psk. Dr. ?ebnem Soysal

2) Yetenek Ve Beceri Testleri (12 Saat)
Yetenek Testleri
E?itim Testleri
Mesleki Testler

3) Ki?ilik Testleri (90 Saat)
Mmpi Ve Di?er Ki?ilik Testleri (18 Saat)
Rorscharch Testi Ve Cat (72 Saat)

4) Nörokognitif Testler (42 Saat)
Genel Bilgiler
Uzm. Psk. P?nar Unsal

Kognitif ??levler
Uzm. Psk. P?nar Unsal

Kognitif ??levleri De?erlendiren Nöropsikolojik Testler
Uzm. Psk. P?nar Unsal

Yürütücü ??lev Testleri
Psk. Hüseyin Kutlu

Bellek Ve Ö?renme Testleri
Psk. Hüseyin Kutlu

Program II: Eri?kin E?itiminde Bibliodraman?n Kullan?m? (18 Saat)
Psk. Ebru Toksoy
Prof. Dr. Tamer Aker

Program III: Travmatik Stres Ve ?li?kili Konularda Bili?sel Ve Davran??sal Yakla??mlar?n Kullan?m?
(18 Saat)
Prof. Dr. Tamer Aker
Prof. Dr. Cengiz K?l?ç

Program IV: Psikotik Bozukluklar?n Fenomenolojisi Ve Bilimsel Davran??ç? Terapilerin Kullan?m? (18 Saat)
Prof. Dr. Tamer Aker
Prof. Dr. Mustafa Y?ld?z
Kat?l?m Ko?ullar? Ve Ücretler

Temel Ruh Sa?l??? E?itim Program?na kat?lacak t?p Fakültesi, psikoloji ve PDR Son S?n?f Ö?rencilerinden
3 ki?iye burs verilecektir.

Lisans son s?n?f ö?rencilerine %40 indirim yap?lacakt?r.

I. Sömestr / Temel Ruh Sa?l???

Kay?t: 01 Ekim.2012 – 31 Ekim.2012
Süre: 03 Kas?m 2012- 03 ?ubat 2013
Yer: ?TÜ Vakf? Maçka Sosyal Tesisleri / Tuzla Salonu Te?vikiye – ?stanbul

I. Sömestr E?itim Ücreti

I. Sömestrde Gerçekle?tirilecek Temel Ruh Sa?l??? E?itim Program? 2.600 TL + KDV
Seçmeli Derslerde Özel Ö?renci Olmak ?steyenler ?çin Ders Ba?? Fiyat 400 TL+ KDV

I.Sömestre Kimler Kat?labilir?
• Aile Hekimleri
• Nörobilim Uzmanlar?
• Psikiyatristler
• Psikologlar
• PDR Uzmanlar?
• Psikoloji, Psikiyatri Ve PDR Son S?n?f Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Ö?rencileri
• Sosyal Bilimler Mezunlar? Ve Son S?n?f Ö?rencileri (Felsefe, Sosyoloji, ?leti?im, Antropoloji)
• Psikiyatri Hem?ireleri
• Sosyal Hizmet Uzmanlar?

II. Sömestr / Temel Ruh Sa?l???

Kay?t: 01 Ocak 2013 – 01 ?ubat 2013
Süre: 09 ?ubat 2013- 15 Haziran 2013
Yer: ?TÜ Vakf? Maçka Sosyal Tesisleri / Tuzla Salonu Te?vikiye – ?stanbul

II. Sömestr E?itim Ücreti
PROGRAM I: Psikolojik De?erlendirme Ve Ölçekler 3.600 TL+KDV
PROGRAM II: Eri?kin E?itiminde Bibliodraman?n Kullan?m? 1.250 TL + KDV
PROGRAM III: Travmatik Stres Ve ?li?kili Konularda Bili?sel Ve Davran??sal Yakla??mlar?n Kullan?m? 1.250 TL + KDV
PROGRAM IV: Psikotik Bozukluklar?n Fenonenolojisi Ve Bilimsel Davran??ç? Terapilerin Kullan?m? 1.250 TL + KDV

II. Sömestre Kimler Kat?labilir?
I. Programa Kimler Kat?labilir? (Psikolojik De?erlendirme Ve Ölçekler)
• Psikiyatristler
• Psikologlar
• PDR Uzmanlar?
• Psikoloji, Psikiyatri, Nörobilim Ve PDR Son S?n?f Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Ö?rencileri, Ara?t?rma Görevlileri

II. III. Ve IV. Programlara Kimler Kat?labilir?
• Aile Hekimleri
• Nörobilim Uzmanlar?
• Psikiyatristler
• Psikologlar
• PDR Uzmanlar?
• Psikoloji, Psikiyatri Ve PDR Son S?n?f Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Ö?rencileri
• Sosyal Bilimler Mezunlar? Ve Son S?n?f Ö?rencileri (Felsefe, Sosyoloji, ?leti?im, Antropoloji)
• Psikiyatri Hem?ireleri
• Sosyal Hizmet Uzmanlar?

Milli E?itim “Akademi Psikeart E?itim Etkinlikleri Sertifikas?” Alma Ko?ullar?
• “Akademi Psikeart E?itim Etkinlikleri Sertifikas?” n? alabilmek için, psikiyatrist ve psikologlar d???ndaki herkesin I. sömestrde verilen “Temel Ruh Sa?l??? E?itim Program?”n? tamamlamalar? zorunludur.
• ?lk sömestrde 20 kredinin tamamlanmas? gereklidir.
• Birinci sömestrde al?nacak temel derslerden sonra, ikinci sömestrde 4 farkl? uzmanl?k e?itim program? seçeneklerinden bir ve ya birkaç?n?n tamamlanmas? gerekmektedir.

Ödeme
Ücret kay?t yap?l?rken, nakit veya kredi kart? ile al?nacakt?r.

?leti?im Adresi
Art Psikiyatri, Mü?erref Apt. Rumeli Caddesi, No:3/4 Ni?anta??/?stanbul
Ay?e Ero?lu (Proje Koordinatörü) 0554 541 47 48 ayseeroglu@psikeart.Com
Deniz Çakmakkaya (Proje Koordinatörü Yard?mc?s?) 0554 879 08 70 denizcakmakkaya@psikeart.Com

BA?VURU FORMU ?Ç?N TIKLAYIN

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :