fft64_mf1200159.Jpeg

[ Ropörtaj ] Radikal Gazetesi; SİNEM DÖNMEZ

Her pazartesiye yakla?an gece ve her pazartesi sabah? etraf sendromun yüküyle dolu. Herkes avareli?in hayalini kuruyor sonra pazar günü avare kal?nca günü yedik diyor. ?nsano?lu çal??may? m? yoksa tembelli?i mi seviyor karars?z kal?rken, sickness Diyojen bize bir yerlerden el sall?yor. Hiç unutmam, viagra 100mg “Hepimiz tatil için çal???yoruz” slogan?n? kullanan bir reklam vard?, dosage kalbimi k?rm??t?, çal??maktan, hayattan, her ?eyden so?umu?tum o an. Me?er meylim varm??. Bu röportaj? yazmaya ba?lamak için bile bir demlik çayla be? kupa kahve içtim, bir süre de uyudum. Erteledim, erteledim sonra durdum, ertelemenin tembelli?ime zarar verece?ini öngörüp, daha iyi tembellik yapabilmek için i?leri bitirmek laz?m diye bakt?m duruma. Psikeart, kas?m-aral?k say?s?nda tema olarak tembelli?i seçmi?. Tembelli?in y?lmaz bir savunucusu olarak, yaz?lar? zevkle okuduk ve derginin genel yay?n yönetmeni Prof. Dr. M. Emin Önder’le tembellik üzerine konu?tuk.

Tembellik konusunu dergiye ta??maya nas?l karar verdiniz?

Psikeart ç?kt???ndan beri, konular? hep insana dair oldu. Tembellik de böyle. Kar??t? çal??kanl?k da tembellik de insan?n her iki durumu da ya?ayabilece?i ya da bunlardan birisini tercih edebilece?i, bunlar?n birisini yo?un olarak gerçekle?tirebilecek bir yap?ya sahip.

Peki, tembelli?i bir çe?it rahats?zl?k olarak dü?ünmek mümkün mü?

Hay?r. ?u bilgilerimiz dahilinde tembelli?i bir hastal?k, bir sendrom olabilece?ini dü?ünmek için çok erken. Ama çok yo?un bir çal??ma temposu var insan?n. Çok k?sa sürede çok i? yapmak zorunda. Üniversite s?nav?na haz?rlanan çocuklar? dü?ünün, birbirlerinin önüne geçebilmek için korkunç bir çal??ma içindeler. Sistem bunu zorunlu hale getirirken, bir süre sonra bunlar? yapmayan insanlar fark ediliyor ve miskin, tembel, i?e yaramaz gibi s?fatlarla etiketleniyor. ?nsanlar o yar???n içinde yer almak istiyor; aileler de toplum da öyle. O zaman bu yar???n gerisinde kalanlar, böyle bir hastal?k tan?s? alabilecek gibi bir durum yaratabilir. Çünkü bu sistemde, o insanlar? toplumdan ay?klayabilmek için gizli bir etiketlenmeye gidilebilece?i gibi ku?kular?m var.

Ben freelancer olmay? seçerken, en son içten içe kendime itiraf ettim; daha iyi aylakl?k yapabilmek için yap?yorum bunu.

??te bu tercih midir yoksa içine dü?tü?ümüz bir durum mu karar vermeli. ?nsan, ya?am?n?n bir döneminde gerçekle?tiremeyece?i beklentiler içine giriyorsa bu motivasyonunu yok edip, atalet içine girmesine neden olacakt?r. Tembellik hastal?k olabilir mi olamaz m? noktalar?ndan biri de burada ortaya ç?k?yor. Motivasyon, bir ?eye ula?mak için itici güç. Eksikli?ini de çe?itli alanlarda görebiliyoruz. Mesela sosyal fobi ya da sosyal anksiyete bozuklu?unda insanlar, toplum aras?nda var olma gücü bulam?yorlar kendilerinde. Hata yapar?m endi?esiyle insanlardan uzakla?maya ba?l?yorlar. Bu da onu tembelli?e itiyor. Yine obsesyon için söyleyebilece?imiz birtak?m unsurlar var. Hiçbir zaman yakalayamayacaklar?n? bildikleri halde mükemmeli ararlar. Baz? i?leri yaparken, en iyisini yapmak için çaba gösterdikleri için o i?e bir türlü ba?layam?yor ve ertelemek zorunda kal?yorlar. Depresyon ve ?izofreni gibi hastal?klarda da istek kayb?, insanlardan uzakla?mak iste?i söz konusu. ?nsanlarda ilgi kayb?na neden olan isteksizlik, çal??ma hayat?ndan da gündelik ya?am da kendini hissettirecektir. Bunlar belli bir hastal???n içine sokma gayreti de?il ama baz? hastal?klarda da bu tür olaylar? gözlemek söz konusu.

?lkokuldan beri çal??kan-tembel ayr?m?yla büyüdük. Peki o tembel çocuk büyüyüp, i? hayat?nda çok çal??kan birine dönü?emez mi?

Tembel söylemi, ailede ba?lay?p okulda devam ediyorsa, di?er insanlar da bunu bu ?ekilde de?erlendirmeye ba?l?yorsa, ondan kurtulmas? zorla??yor demektir. Çocuk o anlay??? de?i?tiremeyece?i için pes ediyor, sonra içselle?tiriyor. “Ben tembelim, beni ilgilendirmez” diyerek kendisini s?k?nt?ya sokmaktan uzakla??yor. Ama dedi?iniz gibi, belirli alanlarda tembel, baz?lar?nda çal??kan olan insanlar da tembellik s?fat?n? y?kmak için çaba sarf eden insanlar da var.

Tembelli?in taraf?nda olan bir insan olarak çok da karar veremiyorum: Tembellik kurtulunmas? gereken bir ?ey mi?

Ben onu ‘Godot’yu Beklerken’de hissetmi?tim. Kitab?n? son derece rahat okudum fakat tiyatroda izlemeye gitti?imde, o insanlar?n m?zm?zl???, miskinli?i, sonuna kadar seyretmemi engellemi?ti. Bu oyuncular?n kötülü?ünden de?il, ortam?n verdi?i s?k?nt?dan kaynaklan?yordu. Ya?am?m?za bakt???m?zda bunlar? dü?ünebilecek f?rsatlar yakalayamad???m?z? gördü?ümüzde, bunlar? sorgulamaya ba?lar?z. Bazen de tembellik yapman?n gerekli oldu?unu görürüz. Bir an?n keyfini ç?kartabilmek için onu da yapmam?z gerekiyor. 11 buçuk ay çal???p da 15 gün tatil yap?yorsan?z, bunlar? dü?ünecek vaktiniz yoktur. O süre içinde keyif alabilece?iniz alanlar da s?n?rl?. Çal??mak gerekti?ini görüyoruz, kendimizi var edebilmek için. Ama bunlar? yaparken dünyadan da ili?i?imizi kesmememiz gerekiyor. Bunu yapt???n?zda o tembellik bize daha faydal? bir çal??ma f?rsat? verecek, çal??may? daha kaliteli hale getirecektir. ?nsan?n çal??t??? kadar tembellik yapma hakk? da var.

Yapay zekan?n hep tembellik hayalinden yap?ld???n? dü?ünüyorum.

Ben öyle dü?ünmüyorum. Sistem teknolojik olarak h?zl? geli?iyor. Ama çal??ma saatlerinde azalma var m?? Yok. Ürettikleri? Daha fazla. ?nsanlar? harcamaya yönelterek üretilenlerin tüketilmesi isteniyor. Robot da bunlar?n göstergesi. Ya?am?m?z? ne kadar kolayla?t?racak teknolojik geli?meler içinde olursak olal?m insana yans?mas? pek olumlu olmuyor. Eskiden emek gücüyle yap?lan ?ey makinelerle yap?l?yor ama o saat fark?nda insan yine çal???yor.

PsikeArt’tan tembellik yorumlar?
“Art?k ok yaydan ç?km??, Oblomovluk çok gerilerde kalm??t?r; ya?amlar?n? kapitalist sisteme oturtmu? mirasyedilerin tembellikleri çal??ana yüktür, zulümdür.” ?smail Gezgin

“Melankolide zaman durur. S?k?nt?da zaman daral?r. Tembellik ise zamandan azade olmakt?r. Bu aç?dan bak?ld???nda mistik boyutuyla en tanr?sal haldir, çünkü Osho’nun dedi?i üzere: Varolu? acele etmez. Tanr? sonsuz bir sab?rla hareket eder. Tanr? aylakt?r, tembel tembel dolan?r. Hatra Tanr? hiçbir yere gitmiyordur, zaten gidece?i yere varm??t?r o. O yüzden hedefi yoktur.” Oktay ??lar

“Kaç?? m? bu çal??kanl???m?z, yerinde duramazl???m?z, hep ko?t?ras?m?z, gidesimiz? Nietzsche’ye göre öyle: Siz hepiniz, delicesine çal??may? ve h?zl?, yeni, farkl? olan? sevenler, kendinize katlanam?yorsunuz. Sizin çal??kanl???n?z kaç??t?r ve kendini unutma istemidir.” Nesli Keskinöz Bilen

“Tembellik reddedi?tir. S?rt? kal?nlar?n düzeninde köle olmay? reddetmektir. Rutini, düzeni, kölele?tirilmi? çal??ma hayat?n?, ezbere ya?ay?p ölmeyi reddeder. Bunun yerine bo? zamanaen çok yak??an ?eyleri; sanat?, seksi, uykuyu, yolculu?u, hamakta yatmay?, uzun yemek sofralar?n? koyar.” Tarhan Gürhan

“Hayat?n ritimlerini pazar?n ritimlerine ayarlayan, ancak paraya tahvil edilebilen de?erlere önem atfeden yeni bir benlik, küresel bir rüzgârla dünyaya yay?l?yor. Oysa güzel olan ne varsa yava?l?kla yap?l?r. Tembelli?e, aylakl??a zaman ay?rmaks?z?n iyi ve güzel olan? ke?fedemeyiz. Tanr?’n?n pencerelerini seyretmek için h?z kültüründen uzakla?may? becerebilmemiz gerek.” Kemal Sayar

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :