PS?KEART GÜNLER? IIS?NEMA VE PS?K?YATR?
20. yy’in en etkileyici bulu?lar?ndan biri olan sinema 7. Sanat olarak an?lmas?na ra?men asl?nda bütün sanat dallar?n?n harmanlanarak zenginle?ti?i bir alan.Günümüzde sinema sadece vakit geçirmek için kullan?lan bir e?lence tarz? olmaktan ç?karak kitleleri etkileyen bir ileti?im arac?na dönü?mü?. Sinema hayat?, unhealthy arzular?, dü?leri, fantezileri farkl? yönleriyle beyaz perdeye yans?t?rken izleyicilerinin de ruhuna giriyor ve onlardan ald?klar?n? yine kendi hikâyelerinde, görüntülerinde kullan?yor.Mizaç, yan?lsama, a?k, ?iddet, tutku, korku, obsesyon, ba??ml?l?k sinema sanat?n?n görsel sihriyle kar??m?za ç?ksa da asl?nda hiç birimizin yabanc? olmad??? duygular. Bu yüzden psikiyatri ve sineman?n yolu s?k s?k kesi?iyor.
Bu kesi?meden yola ç?karak 28-30 Mart 2013’de düzenlenecek Psikeart Günlerinin temas? “Sinema ve Psikiyatri” olarak belirlendi.

Sineman?n tarihsel sürecinden ba?layarak psikiyatriyle kesi?ti?i yollar? mercek alt?na ald???m?z bu etkinlikte, 3 gün boyunca, sinema ve psikiyatri dünyas?n?n önde gelen isimleri yer alacak.

B?LG?LER
Konu: Sinema ve Psikiyatri
Tarih: 28-29-30 Mart 2013
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Kat?l?m: Mart-Nisan 2013 Psikeart Ba?lanma say?s?n?n içindeki davetiyelerle kat?labilirsiniz.
3 gün sürecek etkinli?in davetiyesi Psikeart, Ba?lanma say?s?n?n içindedir. Dergiyi etkinlik giri?inde de sat?n alabilirsiniz

II. Psikeart Günleri (Teaser)

PROGRAM

28 Mart 2013 Per?embe 1. Gün
09.30 – 11.00 PANEL
HANG?N?Z DR. FER?T?
OTURUM BA?KANI: Prof. Dr. TAMER AKER (KOÜ T?p Fak. Psikiyatri ABD)
• Sinemada psikiyatrist / psikolog tan?m? Prof. Dr. TAMER AKER (KOÜ T?p Fak. Psikiyatri ABD)
• Sinemada terapist-hasta ili?kisi ve ili?kisizli?i N?LÜFER ERDEM (Psikanalist)
• Yönetmen aç?s?ndan sinemada psikiyatri nas?l ele al?n?r? TOLGA KARAÇEL?K (Film Yönetmeni)
• Sinema psikiyatriyi yanl?? yorumlamakta neden ?srarc?? DEFNE TÜZÜN (KHÜ. ?leti?im Fak.)
11.15 – 11.45 KONFERANS
S?NEMA B?Z?MLE NASIL B?R ?L??K? KURAR?
OTURUM BA?KANI: Doç. Dr. MEL?S BEHL?L (KHÜ ?leti?im Fak.)
Dr. CUMHUR BORATAV (Psikiyatrist)
12.00 – 12.30 KONFERANS
POSTMODERN?ZM S?NEMAYA NE GET?RD?, S?NEMADAN NE GÖTÜRDÜ?
OTURUM BA?KANI: Doç. Dr. MURAT AKSER (KHÜ ?leti?im Fak.)
ZAH?T ATAM (Sinema Yazar?)
13.30 – 15.00 PANEL
ÜÇ YÖNETMEN ÜÇ DEL?L?K
OTURUM BA?KANI: Prof. Dr. EM?NE KILIÇ (Çocuk Psikiyatristi)
• Delili?e tarihsel bak?? Prof. Dr. EM?NE KILIÇ (Çocuk Psikiyatristi)
• “To My Mother and Father” CAN EVRENOL (Film Yönetmeni)
• “Zincir” KORHAN YURTSEVER (Film Yönetmeni)
• “Neredesin Firuze” EZEL AKAY (Film Yönetmeni)
15.15 – 16.15 ?K?L? KONFERANS
EN D??? ROL: Sinemada sapk?nlar ve psikopatlar
OTURUM BA?KANI: Prof. Dr. DO?AN ?AH?N (?.Ü. ?stanbul T?p Fak. Psikiyatri ABD)
• Sapk?nl???n psikodinamikleri Prof. Dr. DO?AN ?AH?N (?.Ü. ?stanbul T?p Fak. Psikiyatri ABD)
• Dünya sinemas?nda sapk?nlar Prof. Dr. SEL?M EYÜBO?LU (BAU ?leti?im Fak.)
16.30 – 18.00 PANEL
CUMHUR?YET DÖNEM? TÜRK S?NEMASI
OTURUM BA?KANI: BURÇAK EVREN ( Sinema Ele?tirmeni)
• 1930 – 1960’l? Y?llar: Tiyatronun yans?mas? niteli?indeki filmlerden insan sevgisini, iyili?ini anlatan filmlere geçi?
Doç. Dr. MURAT AKSER ( KHU. ?leti?im Fak.)
• 1960 – 1980’li Y?llar: Sinema salonlar?n?n ço?almas?, gerçekçilik ak?m?, sansürlü y?llar, seks ve toplumsal filmler
BURÇAK EVREN ( Sinema Ele?tirmeni)
• 1980 – 2012’li Y?llar: Yabanc?la?ma, komedi filmlerinin yeniden ke?fi ve sanatsal filmlerde karakter anlat?m?ma geçi? ?SMA?L GÜZELSOY (Yazar)
18.15 – 19.15 ?K?L? KONFERANS
TÜRK S?NEMASINDA KARAKTER ANAL?Z?
OTURUM BA?KANI: Dr. F?GEN ABACI (Psikiyatrist)
SEM?R ASLANYÜREK (Film Yönetmeni)
Dr. F?GEN ABACI (Psikiyatrist)
29 Mart 2013 Cuma 2. Gün
09.30 – 11.00 PANEL
S?NEMAYLA YA?AYANLAR, S?NEMADA YA?ANANLAR
OTURUM BA?KANI: Prof. Dr. KÜLTEG?N ÖGEL (Ac?badem Ü. T?p Fak. Psikiyatri ABD)
• Sinema bir ayin alan? m?d?r, bir ba??ml?l?k m?d?r? ERHAN ALTUNAY (Yazar)
• Sinemada ba??ml?l?k Prof. Dr. KÜLTEG?N ÖGEL (Ac?badem Ü. T?p Fak. Psikiyatri ABD)
• Sinemada röntgencilik Prof. Dr. CEM ?NCESU (Ac?badem Ü. T?p Fak. Psikiyatri ABD)
11.15 – 11.45 KONFERANS
KOLEKT?F B?L?NÇDI?I VE S?NEMA
OTURUM BA?KANI: TAN TOLGA DEM?RC? (Film Yönetmeni)
Dr. MURAT KEMALO?LU (Psikiyatrist)
12.00 – 12.30 KONFERANS
S?NEMA: EN SAH?C? YALAN: Sinirbilim ?????nda görsel alg? ve sinema – insan ili?kisi
OTURUM BA?KANI: DOÇ. DR. AYHAN E?R?LMEZ
Doç. Dr. GÜVEN GÜZELDERE (Harvard Üniversitesi Felsefe Bölümü)
13.30 – 15.00 PANEL
S?NEMADA TUTKU: ?mkâns?z a?klar
OTURUM BA?KANI: Prof. Dr. EM?N ÖNDER (Psikiyatrist)
• A?k ve Tutku: Patoloji nerede ba?lar? Doç. Dr. LEVENT METE (?zmir Atatürk E?t. Art. Hst. Psikiyatri Bölümü)
• Türk filmlerinde imkâns?z a?klar, tutku özelli?i gösterir mi?LEYLA YILMAZ (Film Yönetmeni, Senarist)
• Filmlerdeki imkâns?z a?klar? kad?nlar daha m? çok ya?ar? NURGÜL YE??LÇAY (Sinema Sanatç?s?)
15.15 – 16.15 F?LM DE?ERLEND?RMES?
12 EYLÜL DÖNEM?NE ELE?T?REL B?R BAKI?: “Eve Dönü?”
OTURUM BA?KANI: Doç. Dr. Bedirhan Üstün, (WHO-Psikiyatrist)
ÖMER U?UR (Film Yönetmeni)
Doç. Dr. Bedirhan Üstün, (WHO – Psikiyatrist)
Dr. CEMAL D?NDAR (Psikiyatrist)
16.30 – 18.00 PANEL
PARAMPARÇA: C?NSELL?K
OTURUM BA?KANI: I?IL ÖZGENTÜRK ( Film Yönetmeni, Yazar)
• Sinema ve toplum: cinsellik nas?l ya?an?r! Yrd. Doç. Dr. ?NAN KESER (Dicle Ü. Sosyoloji Bölümü)
• Türk sinemas?nda cinsellik neden olmuyor? I?IL ÖZGENTÜRK ( Film Yönetmeni, Yazar)
• E?cinselli?in sinemadaki yans?s? Dr. H?RA SELMA KALKAN ( Psikiyatrist)
• Pornografi kad?nlar?n sömürüsü mü?Yoksa kad?nlar?n gücü mü? HANDE Ö?ÜT (Feminist Ele?tirmen, Yazar)
18.15-19.30 PANEL
G?DEREK ARTAN GEREKS?N?M:Fantastik Sinema
OTURUM BA?KANI: ?SMA?L GÜZELSOY (Yazar)
YILMAZ ATADEN?Z (Film Yönetmeni)
M?NE SOLEY (Sinema Sanatç?s?)
KUNT TULGAR (Sinema Sanatç?s?)
30 Mart 2013 Cumartesi 3.Gün
09.30 – 11.00 PANEL
KORKU S?NEMASI
OTURUM BA?KANI: HANDE KOÇAK (Yazar)
• Korku sinemas?n?n yeri ve önemi Yrd. Doç. Dr. KAYA ÖZKARACALAR (BAU ?leti?im Fak.)
• Korku sinemas? bir katharsis mi? : Korku sinemas? ile gerçek korkular?n kar??la?t?r?lmas? OKTAY ?ILAR (Psikolog)
• Türk sinemas?nda korku filmleri: Neden yap?lam?yor? TAN TOLGA DEM?RC? (Film Yönetmeni)
11.15 – 11.45 KONFERANS
WOODY ALLEN F?LMLER? VE BA?LANMA
OTURUM BA?KANI: GÖKHAN YILDIRIM
Doç. Dr. AYHAN E?R?LMEZ (Psikiyatrist)
12.00 – 12.30 KONFERANS
BELLEK VE S?NEMA
OTURUM BA?KANI: U?UR KUTAY (YTU Sanat ve Tasar?m Fak.)
Dr. ERCAN KESAL
13.30 – 15.00 PANEL
M?ZAHIN S?NEMA RENG?: Komedi Filmleri
OTURUM BA?KANI: Prof. Dr. T?MUÇ?N ORAL (Ticaret Ü. Psikoloji Bölümü)
• Mizah ve mizaç Prof. Dr. T?MUÇ?N ORAL (Ticaret Ü. Psikoloji Bölümü)
• ?zah mizahi bozar F?GEN ?AKACI (Yazar)
• Sinema dünyas?n?n klasikleri komedi filmleri FAT?H ENES ÖMERO?LU (Yap?mc?-Yönetmen)
• Komedi filmlerinde yerellik ve evrensellik YÜKSEL AKSU (Film Yönetmeni)
15.15 – 16.15 ?K?L? KONFERANS
LACAN VE KADIN
OTURUM BA?KANI: BÜLENT SOMAY (Bilgi Ü. Fen ve Edebiyat Fak.)
BÜLENT SOMAY (Bilgi Ü. Fen ve Edebiyat Fak.)
Dr. ÖZGÜR Ö?ÜTCEN (Psikiyatrist)
16.30 – 18.00 PANEL
AYNI BAKMAK FARKLI DE?ERLEND?RMEK
OTURUM BA?KANI: Doç. Dr. GAMZE ÖZÇÜRÜMEZ (Ba?kent Ü. T?p Fak. Psikiyatri ABD)
• Filmin psikanalitik aç?dan de?erlendirilmesi Doç. Dr. GAMZE ÖZÇÜRÜMEZ (Ba?kent Ü. T?p Fak. Psikiyatri ABD)
• Filmin yönetmen aç?s?ndan de?erlendirilmesi YA?MUR TAYLAN (Film Yönetmeni)
• Filmin oyuncu aç?s?ndan de?erlendirilmesi MAH?R GÜN??RAY (Tiyatro ve Sinema Sanatç?s?)
• Filmin ele?tirmen aç?s?ndan de?erlendirilmesi CÜNEYT CEBENOYAN (Sinema Ele?tirmeni)
18.15 – 19.15 ?K?L? KONFERANS
OTURUM BA?KANI: GÖKÇE PEHL?VANO?LU ( Yönetmen )
K?M K? DUK S?NEMASI
K?M K?-DUK (Film Yönetmeni/Davet Edildi)
• “YAY”: Ruhsal göbek ba??n? kim keser? Dr. CEMAL D?NDAR (Psikiyatrist)
• ?nsanl?k halleri: Kim Ki-Duk sinemas?ndan felsefi tan?mlamalar Doç. Dr. GÜVEN GÜZELDERE (Harvard Üniversitesi Felsefe Bölümü)
19.30 – 20.30
Kokteyl
20.30 – 22.30
K?M K?-DUK film gösterimi
© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :