PS?KEART GÜNLER? Sanat ve psikiyatrinin bulu?mas? demek, treatment bireyin fark?nda olu?unu artt?rmak demektir. Ki?ileraras? ili?kilerin daha sa?l?kl? kurulmas?, hangi kökenden, hangi ideolojiden gelirsek gelelim birbirimizi sevecenlikle anlama çabas?na girme ve aram?zdaki ho?görünün geli?mesi anlam?na gelecektir. Geleneksel hale getirdi?imiz Psikeart Günlerinde sanat?n ve psikiyatrinin iç içe geçti?i noktalara dikkat çekerken amac?m?z insana dair sorunlar?n çözümünde yarat?c? yöntemler aramakt?r.

4. Psikeart Günleri
Sinemada Ruhsal Travma ve Psikiyatri
3. Psikeart Günleri
Sinemada Kad?n ve Psikiyatri
2. Psikeart Günleri
Sinema ve Psikiyatri
1. Psikeart Günleri
Sanat ve Psikiyatri
© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :