isil-ozgenturk

Psikeart Dergisine Merhaba

Geçen cuma, cialis Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampusu’nda bir paneldeydim. Ben bu Cibali Kampusu’nu Cibali Tütün Fabrikas? oldu?u günlerden bilirdim. Bina muhte?emdir ve eski yar?madan?n en güzel yerindedir. Bir süre d??ar?da durup kampusa girip ç?kan genç insanlara bakt?m ve ?eytan dürttü, dü?ündüm. Bu gençler, bu binan?n içinde ya?anan yüzlerce hikâyeden kaç tanesini biliyorlar?

Kaç tanesi Orhan Kemal’i okudu?

Neyse, dijital ça? ku?a??n?n, onlara “Z ku?a??” deniyor, hayata kar?? duyduklar? ilgisizlik ?imdilik bu yaz?n?n konusu de?il, bu yaz?n?n konusu 2009’dan beri iki ayda bir ç?kar?lan, çok ?a??rt?c? bir dergiyle ve bir panelle ilgili. Derginin ad? “Psikeart”, dergiyi de ?imdilik bir yana b?rak?p neden Kadir Has Üniversitesi’ndeyim onu anlatmal?y?m. Psikeart dergisi, Türk Psikiyatri Derne?i ve Kadir Has Üniversitesi bu y?l 3 gün süren bir etkinlik yapt?lar. Etkinli?in kapsama alan? k?saca sinema ve psikiyatri. Me?er, bu etkinlikler y?llard?r sürüyormu?, ba?ka disiplinler ve psikiyatri masaya yat?r?l?yormu?. Bilmemek ay?p de?il ö?renmemek ay?p.

Bu y?lki konu, asla üç güne s??mayacak bir konu. Sinema ve psikiyatri, bu konuda yüzlerce kitap yaz?lm??. Biri sanat biri bilim dal? bu iki disiplin birbirini en ba??ndan beri etkilediler. Psikiyatrinin temel ilkeleri bilinmeden sinema yap?lamayaca?? gibi, sinema da yüzlerce kareyle psikiyatrinin önünü açt?. Her ikisi için de ayr? sözler geçerlidir: “?nsana dair hiçbir ?ey bize yabanc? de?ildir.”

Bu nedenle sinemada da psikiyatride de kesin hiçbir ?ey yoktur. Her ?ey tart???lmaya aç?kt?r. Üç gün süren panellerin konular?na bak?yorum: Baz?lar?n?n ba?l?klar? ?öyle: “En Di?i Rol: Sinemada sapk?nl?k ve psikopatl?k”, “Kolektif Bilinçd??? ve Sinema”, “Sinemada Tutku: ?mkâns?z a?klar”, “Paramparça Cinsellik”, “Giderek Artan Gereksinim: Fantastik Sinema”, “Ayn? Bakmak Farkl? De?erlendirmek” “Mizah?n Sinema Rengi”…

Ba?l?klar son derece iddial?. Ben “Paramparça Cinsellik” panelinde konu?mac?yd?m. Kendime oldukça tart??ma götürür bir ba?l?k seçmi?tim: “Türk sinemas?nda cinsellik neden olmuyor?” Kapal? toplumlarda cinselli?in farkl? ya?and???n?, bu nedenle Türk sinemas?nda erotizmin zor oldu?unu söyledim. Ayr?ca bir Do?u toplumu oldu?umuzdan a?k?n farkl? alg?land???ndan söz ettim ve usta yönetmen rahmetli Metin Erksan’?n “Susuz Yaz” ve “Sevmek Zaman?” filmlerini örnek gösterdim. Bildik ?eyler. Öyle mi?

Ama panelimizdeki di?er konu?mac?lardan çok ?ey ö?rendim. Dicle Üniversitesi’nden sosyoloji doçenti ?nan Keser, Amerikan sosyoloji biliminden ald???m?z i?levsel sosyolojinin, mevcut düzeni sürdürmekte nas?l kullan?ld???n? anlatt?. Üreme d??? cinsel ili?kinin sapk?nl?k olarak öne sürüldü?ünü, merkezdeki filmlerin sürekli aile olgusuna nas?l katk?da bulundu?unu (yüceltildi?ini) anlatt?. Ergani’de mecburu hizmetini yapan psikiyatr Hira Selma Kalkan, muhte?emdi. Ya?ad??? bölgeden örnekler vererek cinsel sapk?nl?k olarak de?erlendirilen pek çok olgunun gündelik hayat?n içinde nas?l var oldu?unu anlatt?. Düpedüz, hem bizlerin hem seyircinin ezberini bozdu.

Feminist yazar Hande Ö?üt, öyle cesurdu ki, seyircinin bu cesaret kar??s?nda biraz geriledi?ini hissetmedim de?il. Ama cesur olana her zamankinden daha çok ihtiyac?m?z var, “kol k?r?l?r yen içinde kal?r” 21. yüzy?lda pek i?e yaram?yor.

Bu arada, her y?l farkl? sanat disiplinlerini ve psikiyatrinin temel sorunlar?n? sanatla harmanlayan Psikeart dergisiyle tan??t?m. Muhte?em bir dergi, her say? bir konuya odaklan?yor. Konular?n baz?lar?n? s?ralarsam, san?r?m hepimizin ilgisini çekecek: “Hayal K?r?kl???”, “A?k Ac?s?”, “Gülmek” ,“Cinsellik”, “Depresyon”, “Yabanc?la?ma”, “Tutku ve K?skançl?k”, “Mizah”.

Dergiyle ilgili her ?eyi, Psikeart dergisi sanal sayfalar?nda bulacaks?n?z.

Kaynak : http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=408018&kn=49&ka=4&kb=5&kc=49

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :