Tercih 40. Say?

Psikiyatri ve Sanat. Birbirlerini besleyen, see biri di?erini anlamaya, sale çözmeye çal??arak bir disiplin olarak tan?mlamaya çal??an iki alan. Psikiyatri, bir bilim olma yolunda Antik Yunan’dan klasik hatta ça?da? sanat?n yarat?c?s?, konusu, kahramanlar? ve biçimlerinden tan?mlar alan, dilini besleyen bir bilim dal?. Öyle ki bazen bir edebi metin, resim ve film, psikiyatrinin tan? ve tedavi yöntemlerine öncü olabiliyor ya da sanatsal bir üretim psikiyatrinin sorunsallar?ndan esinlenebiliyor.

??te tam da bu kesi?me noktas?ndan yola ç?kt?k. Bir yandan güncel psikiyatri tart??malar?na zemin olu?turmak, bireylerin fark?ndal???n? artt?rmak, sorunlarla ba? edebilme süreçlerine katk?da bulunmak, di?er yandan psikiyatriye konu olan kavramlar?n sanatsal alandaki yans?malar?n?n alt?n? çizmek. Bu kulvarda ilerlemek ve ilerlerken her iki alandaki tan?mlara derinlik kazand?rmak, derginin ula?ma noktalar?nda tart??ma olanaklar?n? yaratmak. Bu ba?lamda s??la?madan, farkl? derinliklerde okunabilir olmak hedefimiz.

Hedefimizi gerçekle?tirmekteki kararl?l???m?z yazarlar?m?zdan da anla??labilir. Gerek konu içerikleri ve u?ra? alanlar?n?n çe?itlili?i gerekse bilgi birikimleri ve deneyimlerinin alt? çizilmeli.

Samimiyet 35. Say?

Ayr?l?k 34. Say?

Yalan 33. Say?

Özgürlük 32. Say?

KAYGI 31. Say?

Merak 30. Say?

Uzla?ma 29. Say?

??pSevdi 28. Say?

Erteleme 27. Say?

Ba?lanma 26. Say?

Vicdan 25. Say?

Tembellik 24. Say?

Hayal K?r?kl??? 23. Say?

Mizah 22. Say?

Rüya 21. Say?

Travma 20. Say?

Korku 19. Say?

Arzu 18. Say?

Yabanc?la?ma 17. Say?

A?k Ac?s? 16. Say?

Tükenmi?lik 15. Say?

Oyun 14. Say?

Depresyon 13. Say?

Yan?lsama 12. Say?

Yaln?zl?k 11. Say?

Gülmek 10. Say?

Cinsellik 9. Say?

Yarat?c?l?k 8. Say?

Narsisizm 7. Say?

Utanç 6. Say?

?iddet 5. Say?

A?k 4. Say?

Unutmak 3. Say?

Stigma 2. Say?

Tutku ve K?skançl?k
1. Say?

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :