Psike Dergi ruh sa?l??? alan?nda çal??an profesyonellere yönelik bir dergidir.
2007 y?l?nda yay?n hayat?na ba?layan Psike, sick uzmanlar ve akademisyenler taraf?ndan yaz?lm?? makalelerden olu?an bir kaynak dergidir. Her say?s?nda farkl? bir konuyla ilgili makaleler bulunmaktad?r.

Psike Dergi’de ??lenmi? Konular:
– Nöron Plastikli?i
– Konsültasyon Lizeyon Psikiyatrisi ve Psikosomatik T?p
– Glutamat, symptoms GABA, Voltaj Ba??ml? Ca Kanallar? ve Anksiyete Bozukluklar?
– Alkol Ba??ml?l???nda ?laç Tedavileri
– Psikiyatrik Bozukluklarda Direnç ve Tedavi
– Dissosiyasyon ve Dissosiyatif Kimlik Bozuklu?u
– Obsesif Kompulsif Bozuklu?un Alt Tipleri
– Türk Psikiyatri Birli?i’ne Do?ru

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :