KADIN, ambulance SANAT VE RUH SA?LI?I PROGRAMI

2013-2014 E??T?MLER?

Akademi Psikeart farkl? ve dinamik içeri?iyle kat?l?mc?lar?n ya?am?na yeni dokunu?lar katarak bedensel, cialis ruhsal, zihinsel ve sosyal olarak zenginle?melerini amaçl?yor.
Bu y?l Kad?n, Sanat ve Ruh Sa?l??? e?itiminde tanr?çalardan i? kad?n?na kad?n?n de?i?en yüzleri nörobilim, ileti?im, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, psikiyatri ve sanat perspektiflerinden yorumlanacak.
?nsan haklar?, mobbing, stres yönetimi, tükenmi?lik, liderlik, küreselle?me ve cinsiyet dersleriyle günlük ya?amda s?kça kar??la?t???m?z zorluklarla ba? etme yollar? hem teorik hem de uygulamal? olarak anlat?lacak.
E?itim boyunca resim, edebiyat, sinema, tiyatro ve mimaride yer alan kad?n tasvirlerinden ve bu alanlarda çal??an kad?nlardan ilham alaca??z.
Tarihte ve günümüzde cinsiyetin bireyler üzerindeki etkileri, modern toplumda kad?n alg?s?, disiplinleraras? feminizm yorumlar?, sosyal ve kültürel normlara ba?l? geli?en yakla??mlar incelenecek.
Sanat?n ?ifa veren gücüne inanc?m?z, ruh sa?l???n? korumada ve iyile?tirmede sanat?n kullan?m?n? te?vik etmemizi sa?l?yor.
Dünyada giderek yayg?nla?an ancak Türkiye’de yeni geli?mekte olan sanat terapileri, i? ya?am?ndaki zorluklar?n çözümünden travmaya ba?l? ruhsal sorunlarla ba? edebilmeye kadar birçok alanda kullan?l?yor. Dans, müzik, ?iir, resim, tiyatro gibi yarat?c? süreçler kendimizi daha iyi tan?mam?za ve içgörü kazanmam?za yard?mc? oluyor.
Akademi Psikeart sanat?n günlük hayat?n bir parças? olmas? ve iyile?tirici gücünün aç??a ç?kabilmesi amac?yla e?itimlerde sanat terapilerine a??rl?kl? olarak yer veriyor.
Program?n farkl? ba?l?klar alt?nda ele alaca?? sanat terapileri ve atölye çal??malar?yla Akademi Psikeart sizi içinizdeki güçleri ke?fetmeye davet ediyor.
Toplam 248 saat ile Kad?n, Sanat ve Ruh Sa?l??? program? yedi farkl? modülden olu?uyor. Her modül birbirinden ba??ms?z temalara de?inirken bir bütün olarak ele al?nd???nda kat?l?mc?lara e?siz bir deneyim sunuyor.

Kad?n, Sanat ve Ruh Sa?l??? Program? (Toplam 248 saat)
Modül 1: Sanat, Yarat?c?l?k ve Sanat Terapilerine Giri? (I-II/38-48 saat)
Modül 2: Ruhsal Travma, Ruhsal Bozukluklar ve Kad?n (24 saat)
Modül 3: Nörobilim ve Sanat Terapileri (16 saat)
Modül 4: ?? Hayat?nda Kad?n ve Ruh Sa?l??? (26 saat)
Modül 5: Kad?n ve Sanat (30 saat)
Modül 6: Kad?n Kimli?i (50 saat)
Modül 7: Kad?n Hareketleri (16 saat)

ÜCRETLER

KADIN, SANAT VE RUH SA?LI?I ( Program?n tamam?) 3.400 TL + KDV
SANAT, YARATICILIK VE SANAT TERAP?LER?NE G?R?? (I-II) 1.500 TL + KDV
SANAT, YARATICILIK VE SANAT TERAP?LER?NE G?R?? I 750 TL + KDV
SANAT, YARATICILIK VE SANAT TERAP?LER?NE G?R?? II 900 TL + KDV
RUHSAL TRAVMA, RUHSAL BOZUKLUKLAR VE KADIN 500 TL + KDV
NÖROB?L?M VE SANAT TERAP?LER? 500 TL + KDV
?? HAYATINDA KADIN VE RUH SA?LI?I 750 TL + KDV
KADIN VE SANAT 500 TL + KDV
KADIN K?ML??? 1.000 TL + KDV
KADIN HAREKETLER? 500 TL + KDV

KADIN, SANAT VE RUH SA?LI?I PROGRAMI ?K? SÖMESTREDEN OLU?ACAKTIR. TEK SÖMESTR DERS ÜCRETLER?;

I. Sömestr dersleri: 20 Kas?m-5 ?ubat……………………………………2.000 TL + KDV

Sanat, Yarat?c?l?k ve Sanat Terapilerine Giri? I
Kad?n ve Sanat
Nörobilim ve Sanat Terapileri
Kad?n Hareketleri

II. Sömestr dersleri: 1 Mart-15 Haziran…………………………………2.250 TL + KDV

Sanat, Yarat?c?l?k ve Sanat Terapilerine Giri? II
Ruhsal Travma, Ruhsal Bozukluklar ve Kad?n
?? Hayat?nda Kad?n ve Ruh Sa?l???
Kad?n Kimli?i

• Tüm program al?nd???nda ö?rencilere %40 ö?renci indirimi uyguluyoruz.

?LET???M ?Ç?N
Proje Koordinatörü
DEN?Z ÇAKMAKKAYA
e-mail: denizcakmakkaya@psikeart.com
tel: 05548790870

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :