?? Ya?am?nda Stresle Ba?a Ç?kma Yöntemleri

E?itimin Amac? :                                                             

Ya?am?m?zdaki zorlay?c? anl?k veya uzun süreli olaylar çal??ma  ya?am?m?z dahil olmak üzere tüm ya?am alanlar?m?z? etkiler. ?? ya?am?nda isteksizlik, ask dikkat sorunlar?, zihinsel kar???kl?k, verimlilikte azalma, yorgunluk, sa?l?k sorunlar? ve zamanla tükenmi?lik ve  i?e devams?zl?k gibi olumsuz durumlar ya?anabilir. Bu durumla etkili  bir ?ekilde ba?a ç?kabilmek için? stres tepkilerini bilmek, kendi bedensel, duygusal, sosyal, zihinsel tepkilerimizle ilgili fark?ndal?k kazanmak, sa?l?kl? ba?a ç?kma yöntemlerini ö?renmek ve günlük ya?ant?m?zda  uygulamak yararl? olmaktad?r.

Bu program ki?inin stres ve zorlay?c? ya?ant?lar sonucunda kendi tepkilerini fark etmesini, yo?un  stres yaratarak, ki?inin ya?am? üzerindeki kontrol duygusunu zay?flatan olaylarla  veya biriktirilen  stresle  etkili ba?a ç?kma becerileri kazanmas?n? ve bu becerileri ya?ama geçirmesini  amaçlar. Bu nedenle, programdan dört  hafta sonra kat?l?mc?larla izleme çal??mas? yap?lmakta, program amac?na uygun olarak kullan?lan ölçekler de?erlendirilerek kat?l?mc?lar?n kendileriyle ilgili  fark?ndal?k düzeyi  geli?tirilmektedir.

E?itimin ?çeri?i :

Stres ve Stres Tepkileri

Stres ve stres tepkileri

 • Stres nedir?,stresin fizyolojisi,sava? ya da kaç tepkisi
 • Stresin fiziksel,duygusal,dü?ünsel,davran??sal  ve  ili?kisel belirtileri,
 • Ki?isel stres belirtilerini tan?maya,fark?ndal?k kazand?rmaya yönelik ölçekler ve uygulamalar

Stresin ya?am?m?za etkileri

 • Anl?k stres ve kronik stresin bedenimizdeki etkileri
 • Olumlu stres düzeyi nedir?Yap?c? stres

Ya?amsal ve Çal??ma Ya?am?ndaki Stres kaynaklar?

 • H?z ve zaman bask?lar?
 • Performans kayg?s?
 • A tipi ki?ilik
 • Mesleki tükenmi?lik
 • ?? doyumu,?? stresine yol açan örgütsel   faktörler, i?e duyars?zla?ma  ve mesleki verimsizlik

Psikolojik Sa?laml?l?k

 • Stres durumlar?ndan yararlanma ,strese dayan?kl? ki?ilerin ortak özellikleri,

Stresle Ba?etmede Etkisiz Yöntemler           

 • Bedensel,duygusal ve davran??sal olarak kulland???m?z  etkisiz ba? etme yöntemleri (daha çok stres ) ve sonuçlar?

 Etkili Ba?a Ç?kma Yöntemleri – Stres Yönetimi

Duygular?n Yönetimi ve Zihinsel Yeniden yap?land?rma

 • Duygular nas?l olu?ur?Duygu ve dü?ünce  ili?kisi,olumlu dü?ünme ,Olumlu iç diyalog,
 • Ya?amsal kontrol nedir ?Kontrol davran???nda kendini tan?ma ve fark?ndal?k kazanma
 • Öfke nedir?Etkin öfke kontrolü yöntemleri ;Güvenli yakla??m

Stresi Yönetmede Bedensel yöntemler                                                               

 • Nefes alman?n önemi, Diyafram nefesi ,derinlemesine bedensel ve zihinsel  gev?eme yöntemleri: progressive gev?eme ve zihinsel imajinasyon, yarat?c? imgeleme teknikleri
 • Fiziksel  egzersizin  stres yönetiminde kullan?lmas?
 • Besinler ve stres ili?kisi

?li?kisel Alanda Stresi Azaltan ?leti?im Tarz? 

 • Sözsüz dilin kullan?m?;
 • Yüz ifadesi ve göz ili?kisinin önemi,jest ve mimikler,beden duru?u
 • Stresi azaltmaya yönelik sözel ileti?im
 • Sen ifadesi yerine ben ifadesi kullanabilme
 • Ele?tiri alabilmek ve verebilmek /Kazan kazan yakla??m?

Sorun Çözme Becerisi

 • Sorun çözme basamaklar? ve ya?amdan uygulamal? örnekler

Zaman Yönetimi

 • Tüm ya?am alanlar?m?zda mesleki ve sosyal rollerimizde  denge kurabilmek
 • Ya?amda önceliklerimizi belirlemek
 • Acil ve önemli i?ler aras?ndaki fark
 • Zaman tuzaklar? /ertelemecilik,karars?zl?k kayg? ve bölünmelerle ba? edebilme  

Bu e?itimde ki?inin ya?am?ndaki stres kaynaklar?n? ve kendi kulland??? ba? etme yöntemlerini fark edebilmesi için ölçek uygulamalar? ve grup oyunlar? kullan?lmaktad?r.

E?itimden dört hafta sonra  ayn? grupla izleme çal??mas? yap?larak stresi yönetme davran???n?n ya?ama geçirilmesi amaçlanmaktad?r. Bedensel ba? etme yöntemlerine ili?kin uygulamalar hem E?itim s?ras?nda hem de izleme  çal??mas?nda uygulanarak peki?tirilmesi sa?lanmaktad?r.

Tarih : 15- 16 Kas?m 2014

Süre: 2 Gün

E?itim Dan??man?: Benal Alkanlar

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :