?nsan Kaynaklar? Yönetimi 

Hedeflere ve Yetkinliklere Dayal? Performans Yönetimi

(Bireysel ve kurumsal aç?dan performans de?erlendirmesi)

E?itimin Amac?: 

Program; hem ?nsan Kaynaklar? yönetici ve uzmanlar?n?n hem de ?irket yöneticilerinin performans sistemini etkin ?ekilde kullanmalar? için en son e?ilimleri yans?tan bilgileri payla?arak örneklerle becerilerine katk? yapmay?, pill performans yönetimde etkinliklerini art?rmay? amaçlam??t?r.

 E?itimin ?çeri?i:

 • Performans  Yönetimi nedir?
 • Performans De?erlendirme Sistemi ve süreçleri
 • Performans De?erlendirme yöntemleri
 • Stratejik Planlama
 • Hedef belirleme teknikleri ve hedef türleri
 • Anahtar Performans Göstergelerinin (KPI) kullan?m?
 • Yetkinliklerin tan?mlanmas? ve seviyelendirilmesi
 • Performans Yönetim Sisteminin kurulmas? ve sürdürülmesi
 • Sistemin di?er ?K fonksiyonlar? ile ili?kilendirilmesi
 • Sistemi objektif hale getirmek için tüyolar
 • Kar??la??labilecek sorunlar ve çözüm yollar?
 • Performans / Potansiyel  Matriksi
 • Kullan?lan prosedür  ve formlar
 • Performans görü?meleri

E?itim boyunca, generic   bireysel ve kurumsal aç?dan Performans De?erlendirme sürecinin farkl? yönleriyle ele al?nd??? uygulamalar yer almaktad?r.

Kimler kat?lmal?:

?nsan Kaynaklar? yönetici ve uzmanlar?, ?irket yöneticileri performans sistemini etkin bir ?ekilde uygulamak isteyen yönetici ve sorumlular kat?labilir.

Tarih:

Süre: 2 Gün

E?itim Dan??man?: P?nar Unaran

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :