Pazarlama ve Sat?? Yönetimi

Sat??ta ve Sat?? Yönetiminde Etkinlik

(Temel sat?? becerilerinin geli?tirilmesi ve sat?? motivasyonu art?r?lmas?)

E?itimin Amac?:

Program; hem sat?? yöneticilerinin hem de sat??ç?lar?n, advice sat?? konusu ile ilgili bilgi ve becerileri daha iyi tan?malar?n?, sat?? ya?am?ndan örnek ve uygulamalarla becerilerle yak?nla?malar?n? ve sat?? motivasyonlar?n? art?rmay?, dolay?s?yla profesyonel sat??ç?l?kta ve sat??ç?l?kta etkinliklerini art?rmay? amaçlam??t?r.

E?itimin ?çeri?i:

Sat?? nedir ve Sat??ç? kimdir?

 • Sat???n tan?m? ve özellikleri
 • Sat??ç?n?n (sat?? temsilcisinin) rolü nedir?
 • Sat??ç?n?n hedefleri nelerdir?
 • Mükemmel sat??ç? tan?m?
 • Ba?ar?l? sat??ç?n?n nitelikleri nelerdir?
 • Pazarlama ve sat?? yönetimi aras?ndaki farklar
 • Ürün ve hizmet sat???yla ilgili genel kurallar
 • Sat?? gücü yöneticili?i – liderli?i

Mü?teri kimdir ve ne bekler?

 • Ne ister ve neden sat?n al?r?
 • Tüketici ?htiyaçlar?n?n belirlenmesi
 • Mü?teri-sat?c? psikolojisi kar??la?t?rmas? (Çat??ma ve çak??ma merkezleri)
 • Mü?teri ili?kileri yönetimi – Mü?teri ili?kilerinde güncel yakla??mlar
 • De?erli mü?teri ve mü?teriye de?er yaratan yakla??mlar
 • Mü?teri motivasyonu
 • Mü?teri davran?? çe?itleri ve özellikleri
 • Mü?teri davran??lar?na göre tutum geli?tirme
 • Mü?teri itirazlar? ve cevaplama metotlar?
 • En çok kar??la??lan mü?teri itiraz türleri ve çözüm önerileri
 • Mü?teride güven yaratma ve sadakat olu?turma

Sat??ta etkili – gerekli bilgi ve beceriler (Teknik haz?rl?k)

 • Bilgiler (Ne ve Neden yap?lmal??)
 • Pazar – sektör – Ürün – Piyasa – Rekabet
 • Ne Sat?yoruz?­ – Kime Sat?yoruz? – Mü?teri Kimdir?
 • ?? ak??lar? – Sat?? ve di?er bölümler ili?kisi
 • Sat???n geli?imi – sat?? döngüsü
 • Sat?? hedef saptamas? ve planlamas?
 • Sat?? planlamas?n?n temel unsurlar?
 • Sat?? yönetiminde ihtiyaç yaratma ve sat??? büyütme
 • Ürün fayda analizi

Beceriler (Nas?l yap?lmal??)

 • Sat??la ilgili beceriler

  • Sat?? süreçlerini yönetmek
 • Sat??a haz?rl?k ve planlama

  • Bilgi toplama
  • Randevu alma
  • Ziyaret planlama – Sat?? ziyareti analizi
  • Tan?t?m dosyas? ve/veya teklif haz?rl???
 • Sat?? s?ras?nda ve görü?medeetkinlik

  • Olumlu görü?me stratejisi – Görü?me taktikleri
  • “Aç?l??” ve “Kapan??” Teknikleri
  • Kapan?? zaman?n?n do?ru belirlenmesi
  • Sipari? alma
 • Sat?? sonras?nda

  • Görü?menin ve/veya sat?? sürecinin de?erlendirilmesi
  • Sat?? Sonras? Mü?teri Hizmetleri
  • Sat?? ve teslimat – sevkiyat– finansal takip
  • Mü?teri memnuniyeti ara?t?rmas?
  • Eski mü?teri takibi
  • Kaybedilmi?mü?teriyi geri kazanma Çal??mas?
 • ?li?ki yönetim becerileri – Sat??ta etkin ileti?im teknikleri

  • ?leti?im kavram? ve önemi
  • ?leti?im yolu ile etkileme-ikna
  • Telefonda ve yaz?l? ileti?imde etkinlik
  • Bedeni, sesi kullanma becerileri
  • Sözel ileti?im ve ileti?im engelleri
  • Dinlemenin önemi
  • Soru sorma ve yan?tlama incelikleri
  • Beden dilinin kullan?lmas?
  • Sunu? ve raporlama
  • Mü?teri ile ileti?im teknikleri
  • Sat??ta ileti?im uygulamalar?
  • Sat?? temsilcilerinde ileti?im geli?tirme
  • Sat??ta “?lk izlenim”in önemi nedir?
  • Sat??ç?n?n hatal? ileti?im yakla??mlar?
 • Sat?? motivasyonu
 • Örnekler – Canland?rmalar

Kimler Kat?lmal?:
Sat?? mesle?ine ad?m atan ve kendine iyi bir temel sa?lamak isteyen tüm çal??anlar, alayl? olarak ba?lay?p bu konuda kendilerini geli?tirmek isteyen tüm sat?? temsilcileri, ekiplerini geli?tirmek isteyen sat?? liderleri,  “sat?? mühendisli?i” kavram?n?n gere?i sat??? meslek edinen, ancak mühendislik e?itiminden sonra “sat??” alan?nda e?itimi ya da deneyimi olmayan tüm “sat?? mühendisleri” ya da adaylar?

Tarih: 6-7 Aral?k 2014
Süre
: 2 Gün
E?itim Dan??man?: Serpil Seveno?lu

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :