Yönetici Geli?tirme

(Yönetimde ve liderlikte etkili olma incelik ve becerileri)

E?itimin Amac?:

Program; hem yöneticilerin hem de yönetici adaylar?n?n kendilerine ve yönetim konusuna daha analitik bakmas?n?, seek sistematik ve stratejik yakla??m anlay??? geli?tirmesini ve yönetim vizyonunu zenginle?tirmeyi; dolay?s?yla yönetimde etkinliklerini art?rmay? amaçlam??t?r.

E?itimin ?çeri?i:

Yönetim ve yönetici tan?m?

 • Yöneticilik / ?eflik – Liderlik – Kaptanl?k – Koçluk
 • Koordinasyon nedir?
 • Yönetim ve denetim
 • Yönetim ve yöneltme süreçleri – delege etme
 • Yöneti?im
 • Stratejik – sistematik dü?ünme modeli
 • Stratejik yönetim ve planlama
 • Lojistik yönetim anlay??? – Bütçeleme vb. konulara yeni bak??
 • Uzmanlar?n süreçleri

Kurumsal geli?im a?amalar? ve yöneticinin konumlanmas? (yeri)

 • ??letme a?amas?
 • ?irket a?amas?
 • Kurum a?amas?
 • Kurum Kültürü
 • Kurumsal giri?imcilik modeli
 • Yarat?c? ve yenilikçi (inovatif) yakla??m

Yönetimde etkili olmay? sa?layan beceriler

 • ?leti?im
 • Kendini tan?ma, kendini ifade etme, dinleme – empatik yakla??m
 • Sunu? incelikleri (yaz?l? – sözlü – görsel)
  • Sunu? haz?rlama
  • Sunu? yapma
 • Raporlama
  • Raporlamaya genel bak??
  • Raporlama incelikleri
  • Etkili rapor yazma

Etkin ekip olu?umu – Tak?mda?l?k

 • Ekip analizi
 • Tak?mdaki roller ve tak?mda?l?k ruhunun yarat?lmas?
 • Anla?ma – Uzla?ma – Uyum Süreçleri
 • Tak?m içi çat??malar – çat??ma yönetimi

Liderlik ve Motivasyon

 • Yönetici Davran??lar?
 • Liderlik stilleri
 • Güdü modelleri
 • Bireysel güdü tipleri
 • Yöneticilik ve koçluk süreçleri

Zaman yönetimi

 • Hedef odakl? yakla??m
 • ?kinci kare yönetimi

De?i?im Yönetimi – Karar alma (verme)

 • De?i?imi planlama ve yönetme
 • Karar alma (verme) konusunda model kullan?m?

Ara?t?rma

 • Ara?t?rmaya genel bak?? – etkin kullan?m?
 • Ara?t?rma incelikleri
 • Çe?itli ara?t?rma örnekleri

Etkili olman?n di?er unsurlar?

 • Olumlu yakla??m
 • Sinerjik (i?birli?i yapan) yakla??m
 • Zihinsel haz?rl?k
 • Kendini yenileme (bedensel, zihinsel, duygusal)

Yöneticinin kariyer plan?

Kimler kat?lmal?:

Yönetici adaylar?, hâlihaz?rda yönetimde çe?itli kademelerde çal??anlar, yönetim kariyer plan? yapanlar, yöneticilik ve yönetimde analitik modelleri tan?mak isteyen tüm yöneticiler

Tarih: 29-30 Kas?m 2014

Süre: 2 Gün

E?itim Dan??man?: Yalç?n Gür

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :