Kat?l?m Ko?ullar? ve Ücretler

I. Sömestr / Temel Ruh Sa?l???

Kay?t: 01 Ekim 2012 – 31 Ekim 2012
Süre:
03 kas?m 2012- 03 ?ubat 2013
Yer: ?tü Vakf? Maçka Sosyal Tesisleri / Tuzla Salonu ?stanbul

I. Sömestr E?itim Ücreti
I. Sömestrde gerçekle?tirilecek temel ruh sa?l??? e?itim program? 2.600 TL + KDV
seçmeli derslerde özel ö?renci olmak isteyenler için ders ba?? fiyat 400 TL + KDV

II. Sömestr / Temel Ruh Sa?l???
Kay?t: 01 Ocak 2013 – 01 ?ubat 2013
Süre: 09 ?ubat 2013- 15 Haziran 2013
Yer: ?tü Vakf? Maçka Sosyal Tesisleri / Tuzla Salonu ?stanbul

II. Sömestr E?itim Ücreti
Program I: Psikolojik de?erlendirme ve ölçekler 3.600 TL + KDV
Program II: Eri?kin e?itiminde bibliodraman?n kullan?m? 1.250 TL + KDV
Program III: Travmatik stres ve ili?kili konularda bili?sel ve davran??sal yakla??mlar?n kullan?m? 1.250 TL + KDV
Program IV: Psikotik bozukluklar?n fenonenolojisi ve bilimsel davran??ç? terapilerin kullan?m? 1.250 TL + KDV

I. Sömestre Kimler Kat?labilir?
• Aile hekimleri
• Nörobilim uzmanlar?
• Psikiyatristler
• Psikologlar
• Pdr uzmanlar?
• Psikoloji, medical psikiyatri ve pdr son s?n?f lisans, try yüksek lisans ve doktora ö?rencileri
• Sosyal bilimler mezunlar? ve son s?n?f ö?rencileri (felsefe, sosyoloji, ileti?im, antropoloji)
• Psikiyatri hem?ireleri
• Sosyal hizmet uzmanlar?

II. Sömestre Kimler Kat?labilir?
?. Programa kimler kat?labilir? (psikolojik de?erlendirme ve ölçekler)
• Psikiyatristler
• Psikologlar
• Pdr uzmanlar?
• Psikoloji, psikiyatri, nörobilim ve pdr son s?n?f lisans, yüksek lisans ve doktora ö?rencileri, ara?t?rma görevlileri

II. III. ve IV. Programlara Kimler Kat?labilir?
• Aile hekimleri
• Nörobilim uzmanlar?
• Psikiyatristler
• Psikologlar
• Pdr uzmanlar?
• Psikoloji, psikiyatri ve pdr son s?n?f lisans, yüksek lisans ve doktora ö?rencileri
• Sosyal bilimler mezunlar? ve son s?n?f ö?rencileri (felsefe, sosyoloji, ileti?im, antropoloji)
• Psikiyatri hem?ireleri
• Sosyal hizmet uzmanlar?
milli e?itim “akademi psikeart e?itim etkinlikleri sertifikas?” alma ko?ullar?
• Akademi psikeart e?itim etkinlikleri sertifikas?” n? alabilmek için, psikiyatrist ve psikologlar d???ndaki herkesin ?. sömestrde verilen “temel ruh sa?l??? e?itim program?n?” tamamlamalar? zorunludur.
• ?lk sömestrde 20 kredinin tamamlanmas? gereklidir.
• Birinci sömestrde al?nacak temel derslerden sonra, ikinci sömestrde 4 farkl? uzmanl?k e?itim program? seçeneklerinden bir ve ya birkaç?n?n tamamlanmas? gerekmektedir.
?leti?im Adresi
Art Psikiyatri, Mü?erref Apt. Rumeli Caddesi, No:3/4 Ni?anta??/?stanbul
Ay?e Ero?lu (Proje Koordinatörü) 0554 541 47 48 ayseeroglu@psikeart.com
Deniz Çakmakkaya (Proje Koordinatörü Yard?mc?s?) 0554 879 08 70 denizcakmakkaya@psikeart.com

Online ba?vuru için t?klay?n.

 

 

 

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :