E??T?M: A?LEDE GEL???M VE ?LET???ME??TMEN: DR. CEM HÜROL

TAR?H: 28 Nisan- 26 May?s 2013

Pazar günleri 17.30-20.30

SÜRE: 15 Saat

KAYIT: Yeni s?n?flar için kay?tlar devam etmektedir.

YER: ?TÜ VAKFI MAÇKA SOSYAL TES?SLER? / TUZLA TOPLANTI SALONU

TE?V?K?YE – ?STANBUL

Anne, medical baba ve anne-baba adaylar?na yönelik bir kurstur. Annelik ve babal?k i?levlerini eksiksiz yerine getirebilmek ve aile içindeki sorunlar? en aza indirmek için, cheap bireysel sorumluluklar?n bilincine var?larak yap?c? çözüm yollar?na gidilmesini destekleyen derslerle aile birli?i ve geli?imi üzerinde durulacakt?r.

Amaçlar:
• Çocu?un geli?im süreçleriyle ilgili aileleri bilgilendirmek.
• Aile içinde sa?l?kl? ileti?im metotlar?yla sorunlar?n çözülmesini desteklemek, aile fertlerinin birbirlerine aç?k, ho?görülü ve sayg?l? davranmas?n? te?vik etmek.
• Anne babalara çocuklar?n?n geli?im evrelerinde ki ihtiyaçlar?n?n ö?retilmesiyle, tatmin olmu? ve kendine güvenen çocuklar yeti?tirilmesini sa?lamak.
• Anne-babaya, tutumlar?n?n çocu?un geli?imi üzerindeki etkisini benimsetmek.
• Aile içinde de?i?en dinamikleri kontrol etme becerisi kazand?rmak.
• Aile kurmak, aile birli?ini sa?lamak ve aile bütünlü?ünü korumak için bireylerin üzerine dü?en görevlere fark?ndal?kla yakla?mas?n? sa?lamak.

Beklenen Sonuçlar:
• Anne baba ve çocuk ili?kisinde sa?l?kl? dinamikler olu?turmak.
• Do?ru anne-baba tutumlar?n?n benimsenmesiyle çocuklar?n ö?renmeye hevesli, yeniliklere aç?k, sorumluluk sahibi bireyler olmas?n? sa?lamak.
• Ailede huzur ve mutluluk seviyesini artt?rmak.
• Çocuklar?n ruhsal ve zihinsel becerilerini geli?tirebilecekleri sa?l?kl? ortamlar olu?turmak.

Çocuk ?ste?i Ve Karar? (3 Saat)
Geli?im Evreleri (3 Saat)
Annelik Ve Babal?k (3 Saat)
Çocukla Sa?l?kl? Ve Sa?l?ks?z ?leti?im (3 Saat)
Sorunlar Ve Çözüm Yollar? (3 Saat)

Kat?l?m Ko?ullar? Ve Ücretler

E?itim Ücreti
500 TL + KDV (1 Ki?i)

Kimler Kat?labilir?
Anne-Baba ve Anne-Baba Adaylar?.

Konuyla ilgilenenler

?leti?im Adresi
Art Psikiyatri, Mü?erref Apt. Rumeli Caddesi, No:3/4 Ni?anta??/?stanbul
Ay?e Ero?lu (Proje Koordinatörü) 0554 541 47 48 ayseeroglu@psikeart.com
Deniz Çakmakkaya (Proje Koordinatörü Yard?mc?s?) 0554 879 08 70 denizcakmakkaya@psikeart.com

BA?VURU FORMU ?Ç?N TIKLAYIN

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :