BA?VURU FORMUNU ?ND?RMEK ?Ç?N TIKLAYIN

5.Psikeart Günleri Psikesinema Film Festivali kapsam?nda bu y?l ikincisini düzenleyece?imiz, purchase
K?sa Film Yar??mas?’n?n konusu “a?k?n gerçek yüzü” olarak belirlenmi?tir.

Yar??maya Kat?l?m Ko?ullar?

 • Yar??ma tüm üniversite ö?rencilerine (ön lisans, cialis lisans, no rx lisansüstü dahil) ö?rencilerine ve yönetmenlere aç?kt?r.
 • Yar??maya a?k konulu k?sa filmlerle kat?labilinir.
 • Yar??ma tüm üniversite ö?rencilerine (ön lisans, lisans, lisansüstü dahil) ve yönetmenlere aç?kt?r.
 • Yar??maya 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, canland?rma, deneysel filmler ba?vurabilir.
 • Yar??maya 1 Ocak 2014’den sonra çekilmi? filmlerle kat?labilinir.
 • Bir ki?i en fazla iki film ile ba?vurabilir.
 • Yar??maya ba?vuru ücretsizdir.
 • Türkçe d???ndaki dillerde haz?rlanan filmler, Türkçe altyaz?l? olmak zorundad?r.
 • Kopyalar?n gösterime uygun resim ve ses niteli?i ta??mas? zorunludur. ?artnamede belirtilen ko?ullara uymayan, bozuk kay?t yap?lm?? filmler, kat?l?mc? yönetmenin uyar?lmas?na gerek kalmadan yar??ma d??? b?rak?l?r.
 • Yar??ma kat?l?m formu ve ?artnamesinde tek ki?inin imzas? bulunmal?d?r ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmal?d?r. Eserin olu?mas?nda kaç ki?i bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzas? bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayr?ca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin do?rulu?u, imza sahibini ba?lar. Bu bilgiler nedeniyle do?abilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.
 • Yar??maya gönderilecek eser(ler) içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullan?mlar? sebebiyle üçüncü ki?ilerden do?acak her türlü telif hakk? ihlali iddias? yar??mac?n?n sorumlulu?undad?r. Suç te?kil edecek unsurlar?n daha sonra ortaya ç?kmas? halinde, Psikeart ve bu yar??maya destek veren kurumlar?n herhangi bir sorumlulu?u bulunmayacakt?r. Telif hakk? veya sair fikri mülkiyet haklar?n?n ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yar??madan men edilir. Tespit yar??madan sonra yap?l?r ise eser sahibi ödüllendirilmi? olsa dahi ödülü geri al?n?r.
 • Filmlerin gösterimi s?ras?nda 3. ?ah?slardan do?acak telif problemi eser sahibinin sorumlulu?undad?r.
 • Ödül alan yönetmenlere birer ba?ar? plaketi verilir.
 • Yar??maya gönderilen filmlerin yönetmenlerine haber vermek ko?ulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer almas? yar??mac? taraf?ndan kabul edilmi? say?l?r.
 • Yar??ma için gönderilen k?sa film/filmler (k?saca “eser”) kopyalar? iade edilmez.
 • Kat?l?mc?lar, imzalad?klar? kat?l?m ?artnamesini, eksiksiz ve okunakl? biçimde doldurduklar? kat?l?m formunu, bir adet foto?raflar?n?, k?sa film eserinin/eserlerinin uygun formatta kaydedilmi? ?ekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin ad?n?n yaz?l? oldu?u 2 adet kopyas?n? 1 adet zarfa koyarak kapal? halde a?a??daki adrese elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile en geç 31 Ocak 2016 saat 17.00’ye (TS?) kadar ula?t?rmal?lar.
 • Yar??ma için gönderilen eserler, sonuç ne olursa olsun iade edilmez.
 • Seçici kurulun yarg?s? kesindir.

 

Ön De?erlendirme

 • Ön de?erlendirme sonucunda tüm kategoriler içinde olmak üzere 10 film aday gösterilecektir.
 • Ön de?erlendirme, seçici kurul taraf?ndan yap?l?r.
 • Ön de?erlendirme sonuçlar? 20 ?ubat 2016 tarihinden itibaren Psikeart’?n web sitesinden duyurulacakt?r. Ayr?ca, sonuçlar ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine do?rudan bildirilir.

 

Son Ba?vuru Tarihi 

Ba?vuracak filmlerin dosyalar? en geç 31 Ocak 2016 saat 17.00’ye kadar a?a??daki adrese ula?t?r?lmal?d?r.

 

?rtibat: ?rem Gür

Rumeli Cad. Mü?erref Apt. No: ¾ Ni?anta??/?stanbul

0554 541 47 48

 

En ?yi K?sa Film Ödülü Ön seçici kurulun belirleyece?i 10 yar??ma filmi aras?ndan, seçici kurulun seçece?i filme En ?yi K?sa Film Ödülü verilecektir. 6.000 TL para ödülü Psikeart ve Psikesinema dergileri aboneli?i Mansiyon Ödülü Psikeart ve Psikesinema dergileri aboneli?i Ödül Töreni Dereceye giren filmlerin izlenmesi ve plaket takdimi 5.Psikesinema Film Festivali’nde gerçekle?tirilecektir.

 

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :