S?NEMADA RUHSAL TRAVMA VE PS?K?YATR?

Trafik kazalar?, symptoms i?kenceler, site silahl? çat??malar, click terör olaylar?, zorunlu göçler, kad?na yönelik ?iddet gibi insan eliyle olu?an travmalar?n yan? s?ra deprem ve sel gibi do?al afetlerin bat? ülkelerine oranda daha fazla ya?and??? Türkiye için “travmalar ülkesi” diyebiliriz. Travmas?z bir ya?am olanaks?z oldu?una göre hepimiz bunlara bir ?ekilde a?inay?z.

“Her ?eye ra?men” travmay? a?mak için gelece?e olan inanc? canl? tutmak gerekiyor.

Yedinci sanat sinema, geni? kitlelere etkin bir ?ekilde ula??rken di?er insanlar?n hallerine, kendisinin içinde bulundu?u durumlara, ba??na gelebilecek olaylara kar?? izleyicinin fark?ndal???n? art?r?yor.

Psikeart Günleri’nde biz, ruhsal travmay? tüm yönleriyle yönetmenlerin, oyuncular?n, ele?tirmenlerin ve izleyicilerinden gözünden de?erlendiriyoruz.

Her zaman oldu?u gibi Türkiye ve yurtd???nda alanlar?nda isim yapm?? de?erli psikiyatristler, yönetmenler, oyuncular ve yazarlar organizasyonumuzda yer alacaklar.

Psikolojik travmalara ve bu travmalara neden olan etkenlere kar?? yap?lmas? gereken pek çok ?ey var. Biz de bilgi birikimi, deneyim ve payla??mla do?ru, sa?l?kl? ve nitelikli bir ?ekilde bu konu üzerinde durmak istiyoruz.

Sinemada ruhsal travma ve psikiyatri konulu 4. Psikeart Günleri, filmlerden örneklerle ruhsal travma konusunda bilgi ve deneyimleri izleyicilerle payla?arak fark?ndal??a katk? sa?lamay? amaçlamaktad?r.

TOPLANTI TAR?H?: 6-8 Mart 2015

TOPLANTI YER?: ?stanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Beyaz?t/?stanbul

DÜZENLEYEN KURULU?LAR: Psikeart Dergisi, ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :